Egzamin ósmoklasisty

 

Wszelkie informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) lub OKE (https://oke.jaworzno.pl/) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty)

Rok szkolny 2023/2024

  • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. – wszystkie ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Ponadto na stronie OKE znajdują się

1) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 dot. wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów

2) przykładowe arkusze egzaminacyjne

3) arkusze egzaminu próbnego

4) zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

 

TERMINY:

nie później niż do 28 września 2023 r.
Dyrektor albo upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
nie później niż do 2 października 2023
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację: a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
nie później niż do 16 października 2023
Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.
nie później niż do 21 listopada 2023 r.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w VIII klasie po 30 września 2023 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców/opiekunów ucznia – obywatela Ukrainy o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia – poprzez przekazanie tabeli zawartej w załączniku 17. (w tłumaczeniu na język ukraiński) z zaznaczonymi przyznanymi sposobami dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
nie później niż do 24 listopada 2023 r.
Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji,
Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpi po 20 listopada- dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora OKE o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
nie później niż do 14 lutego 2024 r.
Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, pisemną informację o: a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych b) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym
nie później niż do 14 lutego 2024
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia). 1) Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż do 14 lutego 2024 r. 2) W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w pkt 3.1.7.1.,informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania E8 może być złożony w terminie późniejszym.
nie później niż do 14 lutego 2024
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o: a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty b. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
nie później niż do 30 kwietnia 2024
Przyjęcie od rodziców uczniów-odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad- informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji przez dyrektora szkoły do OKE do 6 maja 2024
14-16 maja 2024
Termin główny egzaminu ósmoklasisty. 1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.(czwartek) – godz. 9:00
10-12 czerwca 2024
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty. 1. język polski – 10 czerwca 2024 r.(poniedziałek) godz.9.00 2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
do 3 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu
3 lipca 2024r.
Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
Skip to content